สทอภ. ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ  “United Through space” ให้แก่เยาวชนที่สนใจ   สามารถส่งภาพวาดเข้าร่วมกิจกรรม ไปยัง สทอภ. ทางไปรษณีย์ ไปที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเนทศ (องค์การมหาชน) อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันศุกร์ที่ 1 กันยายยน 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี เว็บไซด์ www.gistda.or.th, Learn.gistda.or.th หรือโทรศัพท์  0 2561 4504 ต่อ 441,442