วันที่ 23 เมษายน 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบกำกับห้องสอบ โดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการ กำกับและควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยตรวจดูหลักฐานก่อนเข้าสอบ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผูร้กำกับการสอบโดยเคร่งครัด  ในเวลา 13.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และในเวลา  14.30 น. นายกิตติ์ธเนศ พันธุภานุฉัตร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยมีนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน นำคณะให้การต้อนร้บ