คณะครูโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง ร่วมทำบุญงานศพแม่อนงค์ สมยวง ณ บ้านหัวริน โดย ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวริน นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เรียนรู้ทักษะในการอยู่ร่วมกับชุมชน ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการครู เป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกับชุมชน มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาเอกประถมศึกษา 2 คน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 คน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 คน รวม 4 คน สถาบันพลศึกษาเชียงใหม่ สาขาวิชาเอกพลศึกษา 1 คน สถาบันพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สาขาวิชาเอกดนตรีไทย 1 คน