มูลนิธิเอสซีจี เปิดรับสมัครนักเรียนทุน “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ “เพื่อศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช.1 ในวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ในสาขาช่างอุตสาหกรรม  จำนวน 100 ทุน และสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนา จำนวน 100 ทุน ต้ังแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวทองกร ทัศนียเวช โทรศัพท์ 0 2586 1475  e-mail: thongkod@scg.co.th