สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์  กำหนดจัดงาน “อุทยานหลวงราาชพฤกษ์( Royal Park Rajapruek) ระหว่างวันที่  1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีอัตราเข้าชม ดังนี้

1.คนไทย

ผู้ใหญ๋    100  บาท    เด็ก(ความสูงระหว่าง 100-140 ซม.)    70  บาท

2. ต่างชาติ

ผู้ใหญ่   200 บาท     เด็ก(ความสูงระหว่าง 100-140 ซม.)    150  บาท

อัตรานี้รวมค่าบริการรถนั่งชมสวนแล้ว เด็กมีส่วนสูงไม่ถึง   100 เซนติเมตร/พระภิกษุ/ผู้พิการ สามารถเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันฯ ขอเชิญชวนหน่วยงาน โรงเรียน สามารถส่งหนังสือการเข้าชมแบบหมู่คณะล่วงหน้า เพื่อขอรับอัตราค่่าเข้าชมพิเศษหรือติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ ผ่านโทรสารหมายเลข 053 114 196 หรือทาง อีเมลล์ rprp.cnx@gmail.com