ขอเชิญชวน ทุกโรงเรียนร่วมโครงการ ทำความดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ โดย

  1. ให้ โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในสังกัดร่วมตั้งปณิธาน โดยส่งข้อความผ่าน เว็บไซต์  www.moralcenter.or.th    ตั้งแต่วันนี้ ถึง

ตุลาคม 2560

  1. นำเสนอชื่อบุคคลต้นแบบของหน่วยงาน โดยศึกษาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และกรอกแบบฟอร์ม (ตามรายละเอียดดังแนบ)ส่ง งานประสาน  กลุ่มอำนวยการ  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อคัดเลือก ส่ง สพฐ.ต่อไป

 

%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94