รับรางวัล…
โรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง สพป.เชึยงใหม่ เขต 4 ร่วมนำเสนอผลปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่งเสริมอาชีพ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา ในภาพ ผอ.ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง เข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติดีเด่นกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

1 2
3