เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ประธานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ โอกาสเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนถึงครู นักเรียน ทีร่วมงานการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ภายใต้การบริหารจัดการศึกษา ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ทีมงาน อาทิ นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบไปด้วย
1.โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี แสดงนิทรรศการตามจุดเน้นของสพฐ(โรงเรียนคุณธรรมวิถีพุทธชั้นนำ)
2.โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อ.สันป่าตอง
3. โรงเรียนบ้านไร่ อ.หางดง
4.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อ.ดอยหล่อ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.โรงเรียนบ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง สื่อการเรียนการสอนจุดเน้นการเรียนวิชาภาษาไทยอ่านออกเขียนได้
………………………………………..
เครดิตภาพโดย..ศึกษานิเทศก์ฯ. จำนง โปธาเกี๋ยง ศุภวรรณ ทิพธนธรณินน์ / ธันรดี หลวงโย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนที่เข้าร่วม / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
32 31 30
29