สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” จาก สพฐ. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสังเกตกิจกรรมของโรงเรียน เก็บข้อมูลจริง โดยใช้แบบสอบถามของโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประกอบด้วย.-
1.นางวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษา สพฐ. ประธานกรรมการ
2.นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ สำนักติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ
3.นางสาวรุ่งทิวา งามตา สำนักติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ
ในการนี้ ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อม ผู้บริหารการศึกษา /ศึกษานิเทศก์ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมหางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้นคณะกรรมการดังกล่าว จะได้เดินทางต่อไปติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้แก่โรงเรียนบ้านปง อ.หางดง ผู้บริหารสถานศึกษาคือ นายอุดม แก้วมา ผอ.โรงเรียนบ้านปง ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
……………………………
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ / ข่าว

1 2
3 4
6 5
7 8
10 11
12 13
21 22
20 27
24 26
25 23