กู่คำสนองคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
……………………………………..

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)
…………………………………….
วันงดสูบบุหรี่โลก (อังกฤษ : World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดย องค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่
การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญ
ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จำนวนหลายโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ งดสูบบุหรี่ ปีการศึกษา 2559 อาทิ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หาดง และ
ในภาพข่าวเป็นกิจกรรมของโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) อ.สันป่าตอง บริหารสถานศึกษาโดย นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร ผอ.โรงเรียนวัดกู่คำ เปิดเผยว่า วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) ได้จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” กำหนดการดังนี้
– เวลา 08.30 – 10.00 น. คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนได้ร่วมเดิน-ปั่นจักรยาน รณรงค์การงดสูบบุหรี่ บริเวณชุมชนโดยรอบหมู่บ้าน
–เวลา 14.00 – 16.30 น. ช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สภานักเรียนโรงเรียนวัดกู่คำ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่ การทำกิจกรรมนันทนาการ ประกวดวาดภาพระบายสี – เขียนคำขวัญ – มีการตอบคำถามและมอบของรางวัล
– เวลา 17.00 น. ตัวแทนสภานักเรียน ได้จัดรายการเสียงตามสายในเขตชุมชน (หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และสารพิษในควันบุหรี่ ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
……………………..……………………..
เครดิตภาพโดย…ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกู่คำ / ฐิตารีย์ ข่าว

1 8
2 3
4 5
6 7