ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ครูอัตราจ้าง  ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวัดสันดอนมูล  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4

***************************

               ตามที่ โรงเรียนวัดสันดอนมูล  ประกาศรับสมัคร  ครูอัตราจ้าง     ตำแหน่งครูจ้างสอน

วิชาคอมพิวเตอร์   จำนวน   1   ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,500  บาท (เงินนอกงบประมาณ)

ระหว่างวันที่  23   -31  พฤษภาคม พ.ศ.2559  และสอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่   1  มิถุนายน

พ.ศ.2559    ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น

บัดนี้โรงเรียนวัดสันดอนมูล  ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  ตามลำดับ ดังนี้

1.  นางสาวภัคจิรา   ตรีสัตย์

2. นางสาวนงเยาว์  อินตะชุ่ม

3. นางสาวนิกษ์นิภา   ขัดบง

4.  นางสาวสุภัสสร  บุญงาม

5. นางสาวศุภรักษ์  มอจอ

6. นายวิทวัส    เชียงบุญ

7. นายกานต์   ผู้ประสิทธิ์

จึงประกาศรายชื่อมาเพื่อทราบ        และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน ลำดับที่ 1  มารายงานตัว

ทำสัญญาจ้างใน   วันที่  3   มิถุนายน  พ.ศ.  2559  ในเวลา 09.00  น.  ณ โรงเรียนวัดสันดอนมูล  อ.สารภี

จ.เชียงใหม่   และเริ่มปฏิบัติงานในวันรายงานตัวดังกล่าว  หากไม่มารายงานตัวตามที่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์

และทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ต่อไปตามลำดับ

ประกาศ  ณ  วันที่    2   มิถุนายน  พ.ศ.2559

ลงชื่อ      นายอินทร์ศร  จอมแปง

(  นายอินทร์ศร     จอมแปง  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันดอนมูล