ประกาศโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

เรื่อง   รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  

ด้วยโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน
วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,000  บาท   ตามรายละเอียด  ดังนี้

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  2. วิชาเอกภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) หรือวิชาเอกอื่นที่สามารถสอนภาษาอังกฤษได้
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รับสมัคร          ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  – 16  พฤษภาคม  2559

หลักฐานการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา
  4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง  โทร. 081-0231256  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2559

 

 

(นายยุทธนา  แอ่นดอน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว