ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมาย นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมปฎิบัติการครูผู้ให้บริการสร้างเสริมวิชาการสำหรับเด็กพิการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
นายมานิตย์ พุทธโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา กล่าวรายงานว่า : กิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จำนวน 5 โรง โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จำนวน 19 โรง โรงเรียนเรียนร่วมทั่วไป 60 โรง รวมทั้งสิ้น 84 คน วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ 9 ประเภท สามารถดำเนินการคัดกรองและให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และสอนเสริมวิชาการในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตลอดจนสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการได้
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยนายอเนก ไชยวงศ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการช่วยเหลือเด็กพิการที่เรียวร่วมอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการอบรมครั้งนี้ กำหนดการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2559 รวมจนวน 3 วัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
…………………………….
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว

1 2 3 4
5 6 7 8
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
31 32 28 27
25 23 22 21
29 30 33 34
36 35 30 11