วันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมหางดง มีประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2559 ประธานในที่ประชุมโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กลุ่มอำนวยการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยย่อดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งในที่ประชุมแนะนำ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คนใหม่ นายสมชัย ศรีลาชัย โดยได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับดูแล สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอแม่วาง
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด
1.อำเภอสันป่าตอง จำนวน 8 โรง คือ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ โรงเรียนบ้านหัวริน โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) โรงเรียนบ้านร่องน้ำ โรงเรียนวัดโรงวัว โรงเรียนวัดกู่คำ และโรงเรียนบ้านห้วยส้ม
2.อำเภอสารภี จำนวน 8 โรง คือ โรงเรียนบ้านปากเหมือง โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว โรงเรียนวัดนันทาราม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงเรียนวัดเทพาราม โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง และโรงเรียนเวียงเศษรฐิวิทย
3.อำเภอหางดง จำนวน 6 โรง คือ โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนบ้านฟ่อน โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านฟ่อน โรงเรียนบ้านหนองตอง และโรงเรียนบ้านดง
4.อำเภอดอยหล่อ จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า และโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
5.อำเภอแม่วาง จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านทางศาลา และโรงเรียนแม่วินสามัคคี
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 19 เมษายน 2559
ระเบียบวาระอื่น : รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รายงานผลการดำเนินงาน และแต่ละกลุ่มงานรายงานภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุมรับทราบ เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
……………………………………..
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว

1 2
3 4
5 7
6 8
9 10
12 13
14 11
15 16
17 18