เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดกิจกรรมกิจกรรมกรีฑานักเรียน ภายใต้ชื่องานว่า “แสนแคงเกมส์” ครั้งที่ 13 ทั้งนี้นายธนู มีสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดเผยว่า “แสนแคงเกมส์” เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โดยกำหนดให้มีการจัดเป็นประจำทุกปีผ่านมาแล้ว 12 ครั้ง 12 ปี สำหรับปีนี้เป็นการจัด “ครั้งที่ 13” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และสุขภาพแข็งแรง ปลูกฝังให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนฝึกให้มีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะสามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป
โอกาสนี้ได้รีบเกียรติจาก ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน / นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กล่าวรายงาน ณ สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
…………………………………………….
ขอบคุณภาพสวย…เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

2 3 4
5 6 7
9 8 10
11 12 13
14 15 16
19 18 17
20 21 23
22 24