ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในฐานะประธานกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ทั้งนี้ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา มีนายมานิตย์ พุทธโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ / นายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้ดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุม สรุปโดยย่อ :
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET / PRE O-NET / N-T / นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ร่างแผนนิเทศฯ ปีงบประมาณ 2559 / แนวทางพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่าน เขียนได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ. ครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
……………………………………………………….
ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

1 2
3 4
5 6
7 8
10 11
12 13
14 15
16 17
18