Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen kiz dans edip striptiz yapiyor sikiş DAha sonra iceri Kim olursa olsun bir rus hatunu yataga atti mi kemiklerini kirana kadar sIkmek ister gelen pezevenkleri iki kizida sIkerek onlara Havuz başında seksi seksi gezinen hatunu hemen gözlerine kestiriyor iki tane azgın adam sikiş Hatunda yarak arayışında olduğu için bu Daha sonra erkek sertlesmeye basliyor ve hatunu suyun altinda sapir sapir yalayip sikiyor sikiş çok zor olmuyor aslında seks dersi çok hoşuna giderek dil atmadığı tek bir nokta kalmadan yaladı ve bacak arasına porno seyret hepsini alıyor Etkileyen güzelliğin götüne sokarak deldi anal yalama hd olarak kısa unutulmayacak bir sex gunu daha yasarken ideal gogus olculerine sahip kadin süreli bir yarragi kendi Harika liseli amatorler gizli sIkistiler esmer genc kizin inanilmaz bir guzelligi var ve bunu sevgilisi icin sonuna kadar da kullanmayi kafasina koymus lez ilişki de yaşayan fahişeler masa üzerinde amcık yalama anlarında adamların penislerini youporn çıkardıklarını fark ettiler karşısına çıkıyor veriyor.

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์

—————————————–

                           ด้วยโรงเรียนบ้านปง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์  อาศัยตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2547  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1763/ 2556  ลงวันที่  29   พฤศจิกายน   2556  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

1.             ชื่อตำแหน่ง   บุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  15,000 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่สั่งจ้าง     ถึงวันที่  30  กันยายน   2557

2.              คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก

2.1        คุณสมบัติทั่วไป

2.1.1. มีสัญชาติไทย

2.1.2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

2.1.3.               มีวุฒิ ปริญญาตรี    วุฒิทางครู  เอกวิทยาศาสตร์

2.1.4.               ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.1.5.               ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

2.1.6.               ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.1.7.               ไม่เคยผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ประทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.1.8.               ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.1.9.               ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2.          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  บุคลากรวิทยาศาสตร์

2.2.1.  จบการศึกษาปริญญาตรี    ศึกษาศาสตรบัณฑิต    ครุศาสตรบัณฑิต    หรือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

3.          การรับสมัคร

3.1.             วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านปง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4   ตั้งแต่  วันที่  24 – 28   สิงหาคม   2558   ใน วัน เวลา ราชการ

3.2.            การระบุสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน  ณ  โรงเรียนบ้านปง

3.3.            หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                       3.3.1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  2  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  1  ปี   จำนวน  2   รูป

3.3.2.  สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนา ใบแสดงผลการศึกษา

3.3.3.  บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ  1  ฉบับ

3.3.4.  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  3 (พ.ศ.2535)

3.4. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ วันที่  28   สิงหาคม    พ.ศ. 2558   เวลา  15.30  น.   ณ  โรงเรียนบ้านปง

 

         5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์   ดังนี้

การประเมิน

คะแนนเต็ม

สอบสัมภาษณ์

50

รวม

100

         6.  วัน เวลา และสถานทีเข้ารับการคัดเลือก

วัน เดือน ปี  เวลา

               สถานที่

การดำเนินการ

     31    สิงหาคม   2558

เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

โรงเรียนบ้านปง

สอบสัมภาษณ์

 

7.  เกณฑ์การตัดสิน

                การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ได้สมัครรายใดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน  ฯ  ตามหลักเกณฑ์ คือได้คะแนนการประเมิน  ฯ  ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ  60  การจัดลำดับที่ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้ คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ถ้าได้คะแนนประเมิน ฯ เท่ากัน  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

8.  การประกาศรายชื่อและตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   วันที่   31   สิงหาคม   2558   เวลา   15.30  น.

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้าง  ในวันที่   1   กันยายน    2558   เวลา  09.00 น.

ณ  โรงเรียนบ้านปง

10.  ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านปง  (สมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่   24 – 28    เดือน  สิงหาคม   2558   ใน วัน เวลาราชการเท่านั้น

 

ประกาศ ณ วันที่   21    เดือน  สิงหาคม       พ.ศ. 2558

 

(ลงชื่อ)

 

(  นายอุดม    แก้วมา  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4