ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิดการประชุมสภากาแฟ ที่ห้องประชุมหางดง สพป.ชม.เขต ๔ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วาระสำคัญคือประธานการประชุมติดตามการดำเนินการของโครงการตามแผนปฎิบัติการ พร้อมแจ้งกำหนดการกิจกรรม และติดตามเรื่องงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘…
ในการนี้ประธานการประชุมได้แนะนำ ศึกษานิทเศก์ใหม่ จำนวน ๓ ท่าน
๑.นางฉวีวรรณ ชัยพิเศษ
๒.นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
๓.นายวรากุล ตุ่นเครือ

ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว

1 2
3 4
5 6
7 8
9 16
10 12
11 15
14 13