เรื่อง                       การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย

โดย                         นางสาวนงคราญ  อินจาย ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 30

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4

ปีที่เสนอผลงาน  พ.ศ. 2558

<<บทคัดย่อ>>การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย