โรงเรียนวัดบวกครกเหนือมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้

๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน   ๑    ชุด

๒.  โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว   จำนวน  ๑  ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา              ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bkn.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๘๑๖๕๗๐ ในวันและเวลาราชการ                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

>>>โหลดระกาศสอบราคาคอม ปี 2556<<<<<