ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการรับการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยกำหนดเกณฑ์อธิบายระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดของจุดเน้นเพื่อให้ดำเนินการประเมินตนเอง กรอกรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานและปัจจัย วิธีการทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพื่อเตรียมรับรองการประเมินจากคณะติดตามของ สพฐ. ระหว่างวันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2558 หรือ ระหว่างวันที่ 2 – 18 สิงหาคม 2558
คณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.ชม.เขต 4 ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา / ผู้อำนวยการกลุ่ม / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องตามจุดเน้นและตัวชี้วัด
กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นำทีมงานโดย นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 / นางเบญจมาภรณ์ พัฒนาวงศ์ษา นักวิเคราะห์นโยบายแแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ. / นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เจ้าของผู้รับผิดชอบโครงการ

ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

9 6
5 17
3 11
16 15
10 8
7 4
12 18
15 14