เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าเจริญธรรม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สนองนโยบายรัฐบาล ที่มอบหมายภารกิจผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่1 เรื่อง การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ เด็กและเยาวชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ รวมทั้งกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 13 – 19 ปี) ให้มีลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่ง ทั่วประเทศ
ภาพโดย..เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อัจฉราบุญแปลง / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1 3
2 4