ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมการจัดงานทั้ง ๙ โซน ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
โอกาสนี้โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.ชม.เขต ๔ นำโดย ดร.จำนงค์ อภิญดา ผอ.โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้นำการแสดงชุด “สุวรรณราษฎร์ลีลา” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร) เข้าร่วมแสดงในงานนโยบายตามรัฐบาลด้านการศึกษา : มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย
กิจกรรม ๙ โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ “การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้”
โซนที่ ๒ “การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โซนที่ ๓ “การพัฒนาคุณภาพครู”
โซนที่ ๔ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
โซนที่ ๕ “การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ”
โซนที่ ๖ “การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ”
โซนที่ ๗ “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา”
โซนที่ ๘ “การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ”
โซนที่ ๙ “การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย”

ภาพโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. และโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร)
ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / รายงานข่าว

1 7
2 3
10 12
5 11
8 6
4 8