กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๗
ณ วัดคันธาราม (วัดทุ่งอ้อ) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่