กำหนดการประชุมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูผู้สอนชั้น ป. 2 – ป.3 ปี 2557

กำหนดการประชุมปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) แก่ครูผู้สอนชั้น ป. 2 – ป.3

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดอบรม 2  รุ่นๆละ 2  วัน อบรมระหว่างวันที่  21 -24  กันยายน 2557

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันเดือนปี
รุ่นที่ 1  ประกอบด้วยครูผู้สอนสถานศึกษา
-อำเภอสันป่าตอง
– สารภี
– ดอยหล่อ
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21-22 กันยายน 2557
รุ่นที่ 2  ประกอบด้วยครูผู้สอนสถานศึกษา
– อำเภอหางดง
– แม่วาง
-สถานศึกษาเอกชน
23-24 กันยายน 2557

 

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัดอบรม 2 รุ่นๆละ 3  วัน อบรมระหว่างวันที่  25  – 30  กันยายน 2557

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันเดือนปี
รุ่นที่ 1  ประกอบด้วยครูผู้สอนสถานศึกษา
– อำเภอสันป่าตอง
– สารภี
– ดอยหล่อ
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25-27 กันยายน 2557
รุ่นที่ 2  ประกอบด้วยครูผู้สอนสถานศึกษา
–  อำเภอหางดง
–  แม่วาง
– สถานศึกษาเอกชน
28-30 กันยายน 2557

 

**** ผู้เข้าอบรมเตรียม Notebook และ Tablet คนละ  2  เครื่อง  พร้อมปลั๊กพ่วง ****

**** ให้ผู้เข้าอบรม สมัคร Gmail มาให้เรียบร้อย****