รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 <<<1-31 ต.ค.61>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 <<<1-30 พ.ย.61>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 <<<1-31 ธ.ค.61>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562<<<1-31 ม.ค.62>>>

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 <<<1-28 ก.พ.62>>>>