สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 เป็นการอบรม online จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 5 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม(บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขั้นระบบดังกล่าว ณ ห้องประชุมสารภี

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 เป็นการอบรม online จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 5 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม(บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขั้นระบบดังกล่าว ณ ห้องประชุมสารภี
ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมขับเคลื่อนสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมขับเคลื่อนสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 13.30 น. นายประกอบกิตติ์  ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่1 ตัวชี้วัดที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2และ3 ณ ห้องประชุม ทุ่งอ้อ

สพป.ทบทวนอัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโรงเรียนในสังกัด

สพป.ทบทวนอัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมทบทวนอัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เดิมเป็นอัตราค่าใช้จ่ายไปราชการปรับปรุง ณ วันที่ 26 มกราคม 2556 ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะ

ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะ

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย และนายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะที่เดินทางมาส่งน.ส.พรฤทัย ศรีวิชัย มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4ให้การต้อนรับองคมนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 4ให้การต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในการติดตามงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยตอง