ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอหางดงนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอหางดงนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ การนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เป็นการนำเสนอคนละไม่เกิน 15 นาที ณ ห้องประชุมหางดง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ประชุมทางไกล(Video Conference)ผ่านโปรแกรม zoom

ประชุมทางไกล(Video Conference)ผ่านโปรแกรม zoom

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ด.ร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ และร่มกำหนดรายละเอียดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ(กพด.) ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น.-12.00 น. ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอแม่วางนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอแม่วางนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ การนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เป็นการนำเสนอคนละไม่เกิน 15 นาที จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” มีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าและโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ประชุมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการสัญจร

ประชุมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการสัญจร

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและสะท้อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งนำเสนอสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone รายจังหวัด