โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการ