วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ด.ร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ และร่มกำหนดรายละเอียดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ(กพด.) ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น.-12.00 น. ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ