ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) รายละเอียด ดังต่อไปนี้ กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา