Select Page

 • หนังสือราชการ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • จดหมายข่าวบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ณ...

 • O14 มาตรฐานการให้บริการ
 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ...

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

Latest

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Top Rated

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

หมวดหมู่