Select Page

 • หนังสือราชการ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • จดหมายข่าวบริหารงานบุคคล

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

 • O14 มาตรฐานการให้บริการ
 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ...

Loading

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

Latest

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

Popular

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

หมวดหมู่