• การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ข่าวการเงินและบัญชี
  • แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำบอร์ดสรุปผลรายงานการนิเทศเพื่อจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...