• ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาครั้งที่...

  • ระเบียบ กฎหมาย
  • รายงานผล

แบบสรุปรายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนา/ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

แบบสรุปรายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนา/ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4...