• ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

...

  • ภาพกิจกรรม

วางแผนการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มโดยใช้กระบวนการ PLC

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางสมศรี ถ่านคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มโดยใช้กระบวนการ PLC

  • ระเบียบ กฎหมาย
  • รายงานผล